תנאי השימוש במערכת BYMEseo

תנאי השימוש כתובים כאן בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

1. הקדמה

מערכת BYMEseo (להלן “השירות”) הוא פיתרון מקוון חדשני המספק לך תוכנית פעולה מפורטת לקידום אתרים ומספק מערך כלים מקצועיים לקידום אתרים למעקב אחר מאמצי ה-SEO שלך.

השירות ממוקם בכתובת https://report.seprism.com (להלן “אתר השירות”) ומופעל על ידי פריזמה קידום ופרסום (להלן “פריזמה קידום ופרסום”, “אנו” או “אותנו”).

לעניין תנאי שירות אלה (להלן “תנאים”, “הסכם”) “אתה” ו”שלך” פירושם אדם או ישות משפטית הזכאים להיות מחויבים בתנאים אלה.

2. הסכם משפטי

פריזמה קידום ופרסום מספקת את שירותיה למשתמשים בכפוף לתנאים אלה. אנא קרא בעיון תנאים אלה. על ידי השלמת תהליך ההרשמה באתר השירות אתה מצהיר שאתה זכאי לחשבון משתמש.

על ידי קבלת תנאים אלה או על ידי שימוש בשירות, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו בתנאים אלה, עליך לעזוב את אתר השירות ולהפסיק את השימוש בשירות באופן מיידי.

אם אתה משתמש בשירות בשם גוף כלשהו, אתה מצהיר ומתחייב שאתה מורשה לקבל תנאים אלה מטעם גוף כזה, וכי גוף זה מסכים לשפות אותך ואת פריזמה קידום ופרסום בגין הפרות של תנאים אלה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. שינויים כאלה ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם באתר https://seprism.com או באתר השירות הנמצא בכתובת https://report.seprism.com. אתה מסכים להיות מחויב לכל שינוי בתנאים אלה כאשר אתה משתמש בשירות לאחר פרסום כל שינוי כזה. לכן חשוב שתבדוק את התנאים האלה בכל פעם שאתה משתמש בשירות כדי להבין את התנאים וההגבלות החלים על השימוש שלך בשירות.

אלא אם כן צוין אחרת במפורש, כל תכונה חדשה לשירות המוצע כעת, לרבות שירותים חדשים של שירותי פריזמה קידום ופרסום, תהיה כפופה לתנאים אלה.

פריזמה קידום ופרסום מעניקה לך בזאת הרשאה להשתמש בשירותים ובאתר אך ורק כמפורט בהסכם זה ובאופן המוגדר באתר. במקרה של התנגשות כלשהי בין תנאי הסכם זה לבין האתר, תנאי הסכם זה יחולו. כל שימוש בשירותים למעט כמפורט בהסכם זה או בניגוד לתקנון כלשהו בהסכם זה יביא להשעיה או לביטול הרשאות השימוש שלך על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

3. הרשמה

כדי להתחיל להשתמש בשירות עליך להירשם לאתר השירות ולספק את כתובת הדוא”ל והסיסמה שלך. כתובת הדוא”ל והסיסמה שתספק משמשים ליצירת חשבון השירות שלך ומאפשרים לך להיכנס לאתר השירות.

אתה מסכים לספק מידע מדויק ועדכני אודות עצמך כפי שמתבקש מטופס ההרשמה באתר השירות, לשמור על אבטחת הסיסמה שלך ולקבל את כל הסיכונים בגישה לא מורשית לסיסמה שלך. אתה מסכים שאתה תהיה האחראי הבלעדי כלפי השירות על כל הפעילויות המתרחשות בחשבונך.

4. הענקת זכות שימוש

בכפוף לתנאים אלה פריזמה קידום ופרסום מעניקה לך זכות מוגבלת, ניתנת לביטול, שאינה בלעדית, להשתמש בשירות אך ורק כמפורט בתכנית השירות שלך. היקף הרצת הדוחות המותרים, מילות מפתח, מנועי חיפוש וכו’ תלוי בתכנית השירות שלך. אתה רשאי להשתמש בשירות במהלך תקופת המנוי, בתנאי ששילמת ותמשיך לשלם את דמי המנוי, אם רלוונטי.

אנו מכירים בזאת, ללא הגבלת האמור לעיל, בזכותך ובעלותך על הנתונים הכלולים בדוחות השירות. במהלך תקופת השימוש פריזמה קידום ופרסום תעניק לך בין היתר את הזכות:

לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם ובאופן אחר ליצור עבודות נגזרות של דוחות השירות,

להעביר ו / או לפרסם את דוחות השירות,

להסיר או למקם סמלי לוגו או מותגים משלך בדוחות השירות, אם הדבר רלוונטי.

הזכות המוענקת תסתיים באופן מיידי כאשר אינך מציית לתנאים אלה ו/או כאשר ההתקשרות בינך לבין פריזמה קידום ופרסום יסתיים /או כאשר תחדול להשתמש בשירות.

כל הזכויות על התרגומים של ממשק השירות הן בבעלות פריזמה קידום ופרסום. על ידי תרגום ממשק השירות עם כלי התרגום המובנה, אתה מסכים לאפשר לאחרים להשתמש בתרגום שלך.

תוכן אתר זה שייך לפריזמה קידום ופרסום ואין להעתיקו או להפיצו מחדש בשום צורה שהיא.

5. תנאי תשלום

השירות ניתן למשתמשים רשומים בהתבסס על מנוי נבחר לתכנית שירות בתשלום. כאשר משתמשים משדרגים מגרסת ניסיון בחינם לכל תוכנית שירות בתשלום, הם מסכימים לשלם את כל העמלות החלות, כולל עמלות חד פעמיות או חוזרות הנגרמות בקשר לפרויקטים של חשבון השירות במחירים החלים במועד רכישת המנוי.

6. סודיות

פריזמה קידום ופרסום לעולם לא ישתף את דוחות השירות שלך וכל מידע אחר הקשור לפרויקטים שלך בחשבון השירות עם צדדים שלישיים או עם יחידות עסקיות אחרות של פריזמה קידום ופרסום ללא הסכמתך מראש ובכתב, למעט לצורך ביצוע התחייבויות פריזמה קידום ופרסום על פי תנאים אלה או אם נדרש על פי חוק, תקנה או צו בית משפט. אם אולץ כך, אנו מסכימים לתת לך הודעה ככל שניתן באופן סביר לפני גילוי מידע כזה. הפרטיות של משתמשי השירות חשובה מאוד לפריזמה קידום ופרסום, ולכן השימוש בשירות נשלט גם על ידי מדיניות הפרטיות שלנו, אשר משולבת בתנאים אלה על ידי התייחסות זו.

7. בעלות וקניין רוחני

אתה מאשר ומסכים כי כל הזכויות, הכותרות, האינטרסים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, לרבות וללא הגבלה, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות בסיס נתונים וכן זכויות מוסריות, ידע וסודות מסחריים (וכל הרישיונות הקשורים לכך), בין אם הם רשומים ובין אם בעלי יכולת רישום ובין אם קיימים במדינה מסוימת או במדינות ספציפיות או בכל חלק אחר בעולם, בשירותים, בפלטפורמה המשמשת לספק את השירותים (טכנולוגיה, חומרה, תוכנה וכו ‘), כל קוד או תוכנה (SDK, API וכו’) אשר עשויים להינתן לך או לשימושך על פי תנאים אלה וכל תוצרי העבודה שנוצרו ו/או נמסרו בזה, והמסמכים הקשורים (הקמת אתר השירות והשירות) הנם וישארו אך ורק בבעלותה ו/או רכושה של פריזמה קידום ופרסום. לא ניתנים לך זכויות בעלות או בעלות באתר השירות או בשירות. זכותך להשתמש באתר, בשירות ובכל חלק מהם מוגבלת בהחלט להוראות תנאים אלה ואנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בזאת.

8. הצהרת אחריות

בהתאם למותר במסגרת החוק, השירות ובעליו, כולל נושאי משרה ועובדיו מתנערים באופן מפורש מכל אחריות ותנאים כלשהם, בכתב או בע”פ ואינם מבטיחים (א) תוצאות ספציפיות כלשהן מהשימוש בשירות; (ב) שהשירות יענה על דרישותיך; (ג) שהשירות יהיה זמין וללא הפרעות, יסופק בזמן, באופן מאובטח או ללא טעויות; או (ד) שהתוצאות שעשויות להגיע מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות. כמו-כן השירות ובעליו, כולל נושאי משרה ועובדיו אינם נושאים בכל חובה לפקח על השימוש בשירות.

9. הגבלת אחריות

בהתאם למותר במסגרת החוק, השירות ובעליו, כולל נושאי משרה ועובדיו לא יהיו אחראים כלפיך, או כל גורם שלישי, לכל נזק, אם ייגרם לך בעקיפין או במישרין או בכל דרך (לרבות עלות עורכי דין, רווחים אבודים, הפרעות עסקיות או אובדן תכניות או נתונים אחרים בשירות או במערכות שלך) הנובע מהשימוש שלך בשירות, אפילו אם השירות והעובדים העוסקים בו, הוזהרו על-ידך או על-ידי כל גורם אחר בדבר האפשרות של נזק. אתה מאשר כי ידוע לך כי התנאים הכלכליים של ההסכם שלנו משקפים גם את כיסוי הסיכון שלעיל ושכיסוי סיכונים זה הנו תמריץ משמעותי לפריזמה קידום ופרסום לספק את השירות. על אף כל דבר המנוגד לכתוב כאן, השירות ובעליו כולל נושאי משרה ועובדיו, אינם מחויבים כלפיך בגין כל סיבה שהיא, ובאורח כלשהו. אתה מכיר בכך שאם לא תשלם את דמי השירות כנדרש, תנותק מהשירות ואתה מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה ואתה מאשר כי ידוע לך כי לא תוכל לתבוע פיצוי מכל סוג שהוא בגין נזקים מכל סוג הנובעים במישרין או בעקיפין מהשירות.

10. סיום ההתקשרות והתנתקות מהשירות

משתמשי השירות רשאים לסיים תנאים אלה בכל עת על ידי שליחת הודעה לפריזמה קידום ופרסום.

פריזמה קידום ופרסום יכולה להפסיק את השירות בכל עת וללא הודעה מראש מכל סיבה שהיא. בנוסף, פריזמה קידום ופרסום עשויה לסיים תנאים אלה ולנתק את המנוי שלך מהשירות אם יתגלה שהפרת את תנאי השימוש. סיום השירות וניתוק המנוי ייכנס לתוקף באופן מיידי או כפי שיפורט בהודעה שתישלח אליך או שתפורסם באתר החברה.

עם מתן הודעה על סיום ההתקשרות על ידי מי מהצדדים, על המשתמש להפסיק להשתמש בשירות.

11. מדיניות ביטול

ניתן לבטל את הרכישה של מוצרים באתר זה בהתאם למפורט להלן או על פי התנאים הקבועים לעניין זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981:

  • ניתן לבטל את רכישת המוצר בתוך ארבע-עשר ימים מיום ביצוע הרכישה באתר ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר. ביטול זה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 5% מערך הקניה במועד הביטול או 100 ש‘‘ח, הנמוך מהשניים.
  • לצורך ביטול, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות באמצעות הטופס ליצירת קשר באתר Seprism.com ולפרט את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות, מספר הזמנה, שם המוצר שנרכש וטלפון ליצירת קשר. לאחר קבלת הבקשה יישלח לרוכש אישור כי בקשת הביטול התקבלה.
  • לאחר אישור הביטול עד 30 יום מרגע קבלת ההודעה בדבר הביטול יזוכה הלקוח בסכום ששילם בניכוי דמי הביטול.

12. כללי

אתה מאשר כי בכל מקרה של סכסוך אשר יתגלה בין הצדדים בקשר לתנאי השירות ו/או פרשנות ו/או הפרתם ו/או סיומם תהיה הסמכות המקומית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

תנאי השירות מהווים את ההסכם השלם בינך לבין פריזמה קידום ופרסום וקובעים את השימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים קודמים בינך לבין פריזמה קידום ופרסום. אם הוראה כלשהי בתנאי השירות תוגדר על ידי בית משפט בסמכות שיפוט כמנוגדת לחוק, הוראה זו תשתנה ותתפרש כך שתשיג בצורה הטובה ביותר את מטרות ההוראה המקורית במידה המלאה המותרת על פי החוק ויתר הוראות תנאים אלה יישארו בתוקף מלא.

על ידי שימוש בשירות אתה מסכים לקבל מדי פעם הודעות דוא”ל מפריזמה קידום ופרסום. הודעות דוא”ל אלה יכללו בדרך כלל, אך לא רק, הודעות על חשבונך ומידע הנוגע לשירות או קשור אליו. הודעות דוא”ל אלה יהיו חלק מהקשר שלך עם פריזמה קידום ופרסום.

כותרות החלקים ומספורם של תנאים אלה מוצגים מטעמי נוחות ואין להם כל השפעה משפטית.

אם יש לך שאלות או הערות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת info@seprism.com.